E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
14
05.2024

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 6/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 56/PO/2024 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach:

6 i 7 czerwca 2024 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2,
odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

I. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 6 czerwca 2024 r. o godz. 17.00
i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1:
– CENTRUM-NISKIE I – tj. al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-5; Łokietka 1a; 5 Lipca 40-41a; Krzywoustego 21; Krzywoustego – garaże;
– CENTRUM-NISKIE II – tj. Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d; 18-18d, 21-21d; Jagiellońska – garaże;
– CENTRUM-STARE MIASTO – tj. 3 Maja 2-3; Śniadeckich 1-2; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5, 8-11; Grodzka 32-34; Śniadeckich – garaże;
– CENTRUM-WYSOKIE I – tj. Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-38; Pl. Rodła 1-2; Wyszyńskiego 36-38; 40-42; Podgórna – garaże;
– CENTRUM-WYSOKIE II – tj. Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32;
– GONTYNY – tj. 1 Maja 6-29; Parkowa 31-38; 1 Maja – Sczanieckiej – garaże;
– HOŻA – tj. Hoża 1;
– KIJEWO – tj. Focza 12-14-16; Świstacza 1-9, 1A, 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; Tarpanowa – garaże;
– OSIEDLE PARKOWE – tj. Miedziana 12-13b, 14-15b, 16-17b; J.Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b, 9a; Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; E. Sczanieckiej 1-2, 3-3a, 4-6; Parkowa 22 – garaże; Parkowa – Dubois – garaże;
– POMORZANY – tj. Boczna 3-9; Grudziądzka 22-24c, 25; Józefa 3-4a; Piesza 2-3;
– WOJSKA POLSKIEGO – tj. Wojska Polskiego 13a; Wojska Polskiego 21, 23-27; Wojska Polskiego 15-19, 26-30, 35-39; Edmunda Bałuki 19.

II. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 7 czerwca 2024 r. o godz. 17.00
i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2:
– BARNIMA-NIEMIERZYŃSKA – tj. Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – garaże, lokale użytkowe; Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 17-18 – garaże; Niemierzyńska 10, 11;
– HERBOWA-SZYMANOWSKIEGO – tj. Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b, 29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska 10-10a; Szymanowskiego 13-14 – garaże, Wąska 10 – garaże;
– MAŁE STOKI – tj. Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30;
– ODROWĄŻA – tj. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5, 8-8b; 18b, 20-20e; 20c; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Wielkopolska 35-38 – garaże; Szymanowskiego 5– garaże; Felczaka 20 – garaże; Wąska 9 – garaże;
– PLAC KILIŃSKIEGO – al. Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; pl. Kilińskiego 1 – garaże;
– SKARPA I – tj. Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32; Odzieżowa 13-14, 15-16 – garaże; Odzieżowa 17, 21, 21-25, 25 – garaże;
– SKARPA II – tj. Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – garaże; Czesława 6 – garaże; Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – garaże;
– SKARPA III – tj. Lubomirskiego 1, 3, 5; Wyzwolenia 54, 68;
– TATRZAŃSKIE – Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – garaże; Wiosny Ludów 7– garaże; Romera 63–65;
– UNISŁAWY-WYZWOLENIA – tj. Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30; Wyzwolenia 75B, 85 – garaże.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Odczytanie listy pełnomocnictw.
3) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.
7) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok zawierającego informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz informację dotyczącą zadań remontowych w Spółdzielni, w latach 2021-2025.
8) Przedstawienie informacji dotyczącej przeprowadzonego badania lustracyjnego Spółdzielni i realizacji wniosków polustracyjnych.
9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
10) Informacja Rady Osiedla na temat działalności za 2023 rok.
11) Dyskusja nad sprawozdaniami.
12) Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok zawierającego informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz informację dotyczącą zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2021-2025,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
– podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
– przyjęcia informacji o przeprowadzonym badaniu lustracyjnym Spółdzielni i realizacji wniosków polustracyjnych,
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
13) Zamknięcie obrad.


Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające
z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 13 maja 2024 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe:
1) Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku, gdy członek Spółdzielni nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.

2) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj.
do dnia 22 maja 2024 r.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

3) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2024 r.
Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.


Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

 

Szczecin, dnia 7 maja 2024 r.

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej