E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
26
05.2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 59/PO/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach:

22 i 23 czerwca 2023 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie – w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

I. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 r. o godz. 17.00
i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1:
– CENTRUM-NISKIE I – tj. al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-5; Łokietka 1a; 5 Lipca 40-41a; Krzywoustego 21; Krzywoustego – garaże;
– CENTRUM-NISKIE II – tj. ul. Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d, 18-18d, 21-21d; Jagiellońska – garaże;
– CENTRUM-STARE MIASTO – tj. ul. 3 Maja 2-3; Śniadeckich 1-2; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5; 8-11; Grodzka 32-34; Śniadeckich – garaże;
– CENTRUM-WYSOKIE I – tj. Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-38; Pl. Rodła 1-2; Wyszyńskiego 36-38; 40-42; Podgórna – garaże;
– CENTRUM-WYSOKIE II – tj. ul. Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32;
– GONTYNY – tj. ul. 1 Maja 6-29; Parkowa 31-38; 1 Maja – Sczanieckiej – garaże;
– HOŻA – tj. ul. Hoża 1;
– KIJEWO – tj. ul. Focza 12-14-16; Świstacza 1-9; 1A; 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; ul. Tarpanowa – garaże;
– OSIEDLE PARKOWE – tj. ul. Miedziana 12-13b; 14-15b; 16-17b; J.Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b; 9a; Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; E. Sczanieckiej 1-2, 3-3a, 4-6; Parkowa 22 – garaże; Parkowa – Dubois – garaże;
– POMORZANY – tj. ul. Boczna 3-9; Grudziądzka 22-24c, 25; Józefa 3-4a; Piesza 2-3;
– WOJSKA POLSKIEGO – tj. Wojska Polskiego 13a; Wojska Polskiego 21, 23-27; Wojska Polskiego 15-19, 26-30, 35-39; Edmunda Bałuki 19.

II. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 23 czerwca 2023 r. o godz. 17.00
i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2:
– BARNIMA-NIEMIERZYŃSKA – tj. ul. Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – garaże, lokale użytkowe; Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 17-18 – garaże; Niemierzyńska 10, 11;
– HERBOWA-SZYMANOWSKIEGO – tj. ul. Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b, 29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska 10-10a; Szymanowskiego 13-14 – garaże, Wąska 10 – garaże;
– MAŁE STOKI – tj. ul. Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30;
– ODROWĄŻA – tj. ul. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5, 8-8b; 18b, 20-20e; 20c; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Wielkopolska 35-38 – garaże; Szymanowskiego 5– garaże; Felczaka 20 – garaże; Wąska 9 – garaże;
– PLAC KILIŃSKIEGO – al. Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; pl. Kilińskiego 1 – garaże;
– SKARPA I – tj. Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32; Odzieżowa 13-14, 15-16 – garaże; Odzieżowa 17, 21, 21-25, 25 – garaże;
– SKARPA II – tj. ul. Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – garaże; Czesława 6 – garaże; Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – garaże;
– SKARPA III – tj. ul. Lubomirskiego 1, 3, 5; Wyzwolenia 54, 68;
– TATRZAŃSKIE – ul. Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – garaże; Wiosny Ludów 7– garaże; Romera 63–65;
– UNISŁAWY-WYZWOLENIA – tj. ul. Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30; Wyzwolenia 75B, 85 – garaże.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Odczytanie listy pełnomocnictw.
3) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.
7) Wybory delegata (i jego zastępcy) na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
8) Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok zawierającego informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz informację dotyczącą zadań remontowych w Spółdzielni, w latach 2021-2025.
10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
11) Informacja Rady Osiedla na temat działalności za 2022 rok.
12) Dyskusja nad sprawozdaniami.
13) Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok zawierającego informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz informację dotyczącą zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2021-2025,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
– podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
14) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów delegata (i jego zastępcy) na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
15) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni.
16) Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 29 maja 2023 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe:

1) Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I części Walnego Zgromadzenia.
Członek, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.

2) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2023 r.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

3) Kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wzór do pobrania w sekretariacie Spółdzielni) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2023 r.
Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

4) Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wzór do pobrania w sekretariacie Spółdzielni) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2023 r.
Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

5) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2023 r.
Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.


Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

 

Szczecin, dnia 23 maja 2023 r.

 Zawiadomienie o WZ 2023.pdf

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej