E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
30
05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 8/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 58/PO/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach

23 i 24 czerwca 2022 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2,
odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

I. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1:

CENTRUM-NISKIE I – tj. al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-5; Łokietka 1a; 5 Lipca 40-41a; Krzywoustego 21; Krzywoustego – garaże;
CENTRUM-NISKIE II – tj. ul. Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d, 18-18d, 21-21d;
Jagiellońska – garaże;
CENTRUM-STARE MIASTO – tj. ul. 3 Maja 2-3; Śniadeckich 1-2; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5; 8-11;
Grodzka 32-34; Śniadeckich – garaże;
CENTRUM-WYSOKIE I – tj. Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-38; Pl. Rodła 1-2;
Wyszyńskiego 36-38; 40-42; Podgórna – garaże;
CENTRUM-WYSOKIE II – tj. ul. Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32;
GONTYNY – tj. ul. 1 Maja 6-29; Parkowa 31-38; 1 Maja – Sczanieckiej – garaże;
HOŻA – tj. ul. Hoża 1;
KIJEWO – tj. ul. Focza 12-14-16; Świstacza 1-9; 1A; 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; ul. Tarpanowa – garaże;
OSIEDLE PARKOWE – tj. ul. Miedziana 12-13b; 14-15b; 16-17b; J.Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b; 9a;
Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; E. Sczanieckiej 1-2, 3-3a, 4-6; Parkowa 22 – garaże; Parkowa – Dubois – garaże;
POMORZANY – tj. ul. Boczna 3-9; Grudziądzka 22-24c, 25; Józefa 3-4a; Piesza 2-3;
WOJSKA POLSKIEGO – tj. Wojska Polskiego 13a; Wojska Polskiego 21, 23-27; Wojska Polskiego 15-19, 26-30, 35-39;
Edmunda Bałuki 19.

II. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2:

BARNIMA-NIEMIERZYŃSKA – tj. ul. Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – garaże,
lokale użytkowe; Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 17-18 – garaże; Niemierzyńska 10, 11;
HERBOWA-SZYMANOWSKIEGO – tj. ul. Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b, 29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska 10-10a; Szymanowskiego 13-14 – garaże, Wąska 10 – garaże;
MAŁE STOKI – tj. ul. Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30;
ODROWĄŻA – tj. ul. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5,
8-8b; 18b, 20-20e; 20c; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Wielkopolska 35-38 – garaże; Szymanowskiego 5– garaże; Felczaka 20 – garaże; Wąska 9 – garaże;
PLAC KILIŃSKIEGO – al. Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; pl. Kilińskiego 1 – garaże;
SKARPA I – tj. Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32; Odzieżowa 13-14, 15-16 – garaże; Odzieżowa 17, 21,
21-25, 25 – garaże;
SKARPA II – tj. ul. Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – garaże; Czesława 6 – garaże;
Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – garaże;
SKARPA III – tj. ul. Lubomirskiego 1, 3, 5; Wyzwolenia 54, 68;
TATRZAŃSKIE – ul. Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – garaże; Wiosny Ludów – garaże; Romera 63–65;
UNISŁAWY-WYZWOLENIA – tj. ul. Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30; Wyzwolenia 75B, 85 – garaże.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2) Odczytanie listy pełnomocnictw.
3) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.
7) Wybory delegatów (i ich zastępców) na IX Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.
8) Wybory do Rady Osiedla.
9) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok zawierającego informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz informację dotyczącą zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2021-2025.
10) Przedstawienie informacji dotyczącej przeprowadzonego badania lustracyjnego Spółdzielni.
11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.
12) Informacja Rady Osiedla na temat działalności za 2020 rok.
13) Informacja Rady Osiedla na temat działalności za 2021 rok.
14) Dyskusja nad sprawozdaniami.
15) Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok zawierającego informację o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz informację dotyczącą zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2021–2025,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
– podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok,
– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku obrachunkowym.
16) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów delegatów (i ich zastępców) na IX Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.
17) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów Rady Osiedla.
18) Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 30 maja 2022 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 9 czerwca 2022 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe:
1) Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I części Walnego Zgromadzenia.
Członek, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.
2) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2022 r.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
3) Kandydatów na delegatów na IX Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wzór do pobrania w sekretariacie Spółdzielni) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2022 r.
Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
4) Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszają członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu w nieruchomości położonej w zespole nieruchomości,
z którego dany kandydat się wywodzi na piśmie – na kartach zgłoszeń (wzór do pobrania w sekretariacie Spółdzielni) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2022 r.
Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu w nieruchomości położonej w zespole nieruchomości, z którego dany kandydat się wywodzi. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
UWAGA: Administracja Osiedlowa Nr 1 obejmuje następujące zespoły nieruchomości:
CENTRUM-NISKIE I, CENTRUM-NISKIE II, CENTRUM-STARE MIASTO, CENTRUM-WYSOKIE I, CENTRUM-WYSOKIE II, GONTYNY, HOŻA, KIJEWO, OSIEDLE PARKOWE, POMORZANY, WOJSKA POLSKIEGO.
Administracja Osiedlowa Nr 2 obejmuje następujące zespoły nieruchomości:
BARNIMA-NIEMIERZYŃSKA, HERBOWA-SZYMANOWSKIEGO, MAŁE STOKI, ODROWĄŻA, PLAC KILIŃSKIEGO, SKARPA I, SKARPA II, SKARPA III, TATRZAŃSKIE, UNISŁAWY-WYZWOLENIA.
Ulice zaliczające się do poszczególnych zespołów nieruchomości zostały wskazane na wstępie zawiadomienia.
5) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
tj. do dnia 20 czerwca 2022 r.
Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.

Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

Szczecin, dnia 25 maja 2022 r.

Zawiadom. o WZ z podpisami - A3a.pdf
« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej