E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
07
08.2020

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 32 Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w siedzibie Spółdzielni, ul. Ofiar Oświęcimia 6, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą nr 9/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28.05.2020 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie uchwały nr 146/PO/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 17.07.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się:

1. I. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 03.09.2020 r. o godz. 17.00
i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1
przy ul. ul. al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-5; Łokietka 1a; 5-go Lipca 40-41a;Krzywoustego 21; Krzywoustego – garaże; Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d, 18-18d, 21-21d; Jagiellońska – garaże; 3-go Maja 2-3; Śniadeckich 1-2; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5; 8-11; Grodzka 32-34; Podgórna – garaże; Śniadeckich – garaże; Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-38; Pl. Rodła 1-2; Wyszyńskiego 36-38; 40-42; Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32; 1 Maja 6-29; Parkowa 31-38; 1 Maja – Sczanieckiej – garaże; Hoża 1; Focza 12-14-16; Świstacza 1-9; 1A; 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; ul. Tarpanowa – Garaże; Miedziana 12-13b; 14-15b; 16-17b; J.Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b; 9a; Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; E. Sczanieckiej 1-2, 3-3a, 4-6; Parkowa 22 – garaże; Parkowa – Dubois – garaże; Boczna 3-9; Grudziądzka 22-24c, 25; Józefa 3-4a; Piesza 2-3; Wojska Polskiego 13a; Wojska Polskiego 21, 23-27; Wojska Polskiego 15-19, 26-30; 35-39; Edmunda Bałuki 19.

2. II. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się dnia 04.09.2020 r. o godz. 17.00
i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2
przy ul. ul. Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a, 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – garaże, lokale użytkowe; Niemierzyńska 10, 11; Barnima – garaże; Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b, 29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska 10-10a; Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30; Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13-c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5, 8-8b; 18b, 20-20e; 20c; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Wielkopolska – garaże ; Wąska – garaże; Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; pl. Kilińskiego – garaże; Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32; Odzieżowa –garaże; Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – garaże; Czesława 6 – garaże; Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – garaże; Lubomirskiego 1, 3, 5; Wyzwolenia 54, 68; Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – garaże; Romera 63–65; Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30; Wyzwolenia – garaże.

3. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2) Odczytanie listy pełnomocnictw.
3) Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.
7) Wybory kandydatów na delegatów na VII Kongres Spółdzielczości (przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy).
8) Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz realizacji zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2016-2020 (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania Zarządu.
10) Rozpatrzenie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok.
12) Informacja Rady Osiedla na temat działalności za 2019 rok.
13) Dyskusja nad sprawozdaniami.
14) Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia realizacji zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2016-2020 (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania Zarządu,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok,
– podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
– przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.
15) Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwały.
16) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów kandydatów na delegatów na VII Kongres Spółdzielczości (przedstawicieli na zjazd przedkongresowy).
17) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni.
18) Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2020 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16.
Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 20 sierpnia 2020 r. w Sekretariacie Spółdzielni.

4. Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe:

1) Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I. części Walnego Zgromadzenia.
Członek, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.

2) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 sierpnia 2020 r.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

3) Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz na kandydatów na delegatów na VII. Kongres Spółdzielczości zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wzór do pobrania w sekretariacie Spółdzielni) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 sierpnia 2020 r.
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz na kandydatów na delegatów na VII. Kongres Spółdzielczości musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

4) Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

5) Członek Spółdzielni zainteresowany otrzymaniem sprawozdań lub projektów uchwał, winien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pisemny wniosek.
Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

UWAGA: w związku z zagrożeniem wynikającym z epidemii Sars-CoV-2 przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy uczestnikami zebrania wynoszącego min. 2 metry oraz o obowiązku zakrywania ust i nosa.


UWAGA!!!
Osoby uprawnione – zamierzające uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu będą poddane kontroli temperatury ciała.
Osoby, które nie poddadzą się kontroli albo wykaże ona temperaturę 37,5 °C lub wyższą nie będą wpuszczane na salę obrad.

Szczecin, dnia 04 sierpnia 2020 r.

ogloszenie.jpg

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej