E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
04
11.2021

ZAWIADOMIENIE O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W SZCZECINIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie art. 36 § 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w związku z uchwałą Zarządu nr 110/PO/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach:

29 i 30 listopada 2021 r. w godz. od 9:00 do 18:00

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie – w sali konferencyjnej budynku Administracji Osiedlowej Nr 2

odbędzie się głosowanie na piśmie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia:

˗ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2020 rok,
˗ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2020 rok,
˗ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2020 rok,
˗ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem głosowania na piśmie, wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 (w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16) do wglądu członków Spółdzielni co najmniej 21 dni przed terminem głosowania, tj. od dnia 5 listopada 2021 r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w siedzibie Spółdzielni (szczegółowe informacje dotyczące sposobu głosowania zawarte są na karcie do głosowania).

2. Głosować może tylko członek Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 28 ust. 3 i 4 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, tj. pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka Spółdzielni, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Karta do głosowania zostanie przygotowana przez Spółdzielnię i wydana członkowi Spółdzielni lub jego pełnomocnikowi w terminie głosowania, za okazaniem dokumentu tożsamości.

UWAGA: w związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii wirusa Sars-CoV-2 przypominamy o konieczności zachowania podczas głosowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób oraz o konieczności zakrywania ust i nosa.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż decyzja o zarządzeniu podjęcia określonych uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, podyktowana została trwającym stanem pandemii wirusa Sars-CoV-2 i ograniczeniami związanymi z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Możliwość takiego podejmowania uchwał została wprowadzona na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 737 i 1192).
Podjęcie wyżej przywołanych uchwał umożliwi zgłoszenie zatwierdzonych sprawozdań do sądu rejestrowego. Ponadto przyjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej umożliwi przekazanie wypracowanych środków pieniężnych na cele wskazane w uchwale, w tym również na zwiększenie funduszu remontowego, z którego przeprowadzane są remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Szczecin, 29 października 2021 r.

Zawiadomienie o głosowaniu na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia - 29 i 30 listopada 2021 r..pdf

Dokumenty dotyczące głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia dostępne są w zakładce Dokumenty – po zalogowaniu dla członków Spółdzielni.

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej