E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
09
10.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2023, 2024 i 2025 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2023, 2024 i 2025 rok.

Oferta powinna zawierać:
1. krótka charakterystyka podmiotu badającego i ogólne informacje o oferencie,
2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdania finansowego z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
4. cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z badaniem,
5. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu/zespołu przeprowadzającego badanie),
6. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków – określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz.U. 2023, poz.1015 – w szczególności do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
7. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych,
8. aktualna polisy ubezpieczeniową prowadzonej działalności gospodarczej.
Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii:
• za rok 2023 nie później niż do dnia 20 marca 2024 roku,
• za rok 2024 nie później niż do dnia 20 marca 2025 roku,
• za rok 2025 nie później niż do dnia 20 marca 2026 roku.

Oferty należy składać:
1. na adres e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl,
2. przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”, ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego 2023-2025 Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”" w Szczecinie” w terminie do 20 listopada 2023 roku.

Złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni przez uprawnione podmioty oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje podstawowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie dotyczące przygotowania wyceny usługi badania sprawozdania finansowego za 2023, 2024 i 2025 rok
I. Dane podstawowe:

1. Dane teleadresowe:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie
ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
NIP: 851-030-96-34
REGON: 000771772
tel. 091-423-93-00, fax: 091-423-93-16
e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl


2. Osoby do kontaktu:
• Zastępca Prezesa ds. finansowo-ekonomicznych, Główny Księgowy
Daniel Wasylów
• Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Dorota Węgrzynowska

II. Podstawowe dane finansowe według stanu księgowego na dzień 31.12.2022 roku:
• Suma bilansowa: 213 458 321,45 zł
• Wartość aktywów trwałych: 196 405 465,67 zł
   w tym RZAT 186 316 707,74 zł
• Wartość kapitałów własnych: 180 078 652,16 zł
• Przychody netto ze sprzedaży produktów: 63 782 362,40 zł
• Koszty działalności operacyjnej 62 990 852,92 zł
• Wynik finansowy netto: 1 023 811,48 zł
• Przeciętne zatrudnienie (etaty): 70,35
• Import/eksport/WNT/WDT nie występuje
• Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo lub telefonicznie.

III. Rodzaj opinii z badania za rok poprzedni:
badanie obligatoryjne, opinia pozytywna bez zastrzeżeń.

IV. Konieczność udziału biegłego rewidenta w celu streszczenia wyników przeprowadzonego badania z Członkami Rady Nadzorczej.

Zastrzeżenie.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

Szczecin, 28.08.2023 roku

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania 2023 2024.pdf Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania 2023 2024 - 20 listopada.pdf.pdf

 

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej