E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
29
08.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2019 i 2020 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

Oferta powinna zawierać:
1. krótka charakterystyka podmiotu badającego i ogólne informacje o oferencie,
2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdania finansowego z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
4. cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z badaniem,
5. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu/zespołu przeprowadzającego badanie),
6. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków – określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz.U. 2019, poz.1421 – w szczególności do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
7. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych,
8. aktualna polisy ubezpieczeniową prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii:
• za rok 2019 nie później niż do dnia 20 marca 2020 roku,
• za rok 2020 nie później niż do dnia 19 marca 2021 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie” w terminie do 20 września 2019 r. w siedzibie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”, ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem telefonu (091) 423-93-10.

 

Informacje podstawowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie dotyczące przygotowania wyceny usługi badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok

I. Dane podstawowe:

1. Dane teleadresowe:
    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie
    ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
    NIP: 851-030-96-34
    REGON: 000771772
    tel. 091-423-93-00, fax: 091-423-93-16
    e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl
2. Osoby do kontaktu:
    Zastępca Prezesa ds. finansowo-ekonomicznych, Główny Księgowy
    Daniel Wasylów tel. 091-423-93-00

II. Podstawowe dane finansowe według stanu księgowego na dzień 31.12.2018 roku:

• Suma bilansowa:

• Wartość aktywów trwałych:

    w tym RZAT 

• Wartość kapitałów własnych:

• Przychody netto ze sprzedaży produktów:

• Koszty działalności operacyjnej

• Wynik finansowy netto:

• Przeciętne zatrudnienie (etaty):

• Import/eksport/WNT/WDT nie występuje

240 395 540,80 zł

225 215 179,52 zł

211 567 934,75 zł

210 517 196,44 zł

  54 372 251,62 zł

  51 554 932,67 zł

   2 593 055,02 zł

74,5

 

III. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii:
• za rok 2019 nie później niż do dnia 20 marca 2020 roku,
• za rok 2020 nie później niż do dnia 19 marca 2021 roku.

IV. Rodzaj opinii z badania za rok poprzedni:
badanie obligatoryjne, opinia pozytywna bez zastrzeżeń.

V. Konieczność udziału biegłego rewidenta w celu streszczenia wyników przeprowadzonego badania z Członkami Rady Nadzorczej.

 

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Informacje podstawowe.pdf

 

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej