E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
10
07.2024

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. WIOSNY LUDÓW NR:59,63,65,67,71,73,77,79,81,83,85,89,91,93,95,97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115, WRAZ ZE SCHODAMI PRZEJŚCIA (PRZEŚWITU) PRZEZ BUDYNEK”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont schodów wejściowych do klatek schodowych budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Wiosny Ludów nr: 59, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 wraz ze schodami przejścia (prześwitu) przez budynek.”

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 701 , 703 – 705 .

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin wykonania prac: 15.11.2024r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki:
1. prowadzą działalność w branży, której przedmiot zamówienia dotyczy,
2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
3. posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia,
4. w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniają co najmniej 3 pracowników w ramach umowy o pracę,
5. siedziba lub przedstawicielstwo Wykonawcy (minimum od 12 miesięcy) znajduje się na terenie Polski
6. wpłacą wadium w kwocie 10.000,00 zł.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 24.07.2024 r. do godz. 9.30.
Oferty należy przygotować wg. wzoru dostępnego u Zamawiającego i złożyć w siedzibie Zamawiającego
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

VI. WYŁONIENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie wybrany w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. cena – waga – 60%
2. doświadczenie - waga – 10%
3. roboty dodatkowe – waga – 15%
4. okres gwarancji – waga – 15%

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Piotr Łapiński – tel. 91 423 93 00 wewn. 382, lub tel. 519 018 850
- Janusz Michalak – tel. 91 423 93 00 wewn. 370
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w formie elektronicznej. Celem uzyskania dostępu
do dokumentacji przetargowej należy zgłosić się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl.

X. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania przetargu, a w szczególności warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w dowolnym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny.
4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.


« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej