O E-czynszu

Usługa informacyjna „e-czynsz” – obsługiwana jest w oparciu o witrynę strony internetowej www.smsrodmiescie.szczecin.pl oraz „Zintegrowany system obsługi lokali SOL-SYSTEM” i umożliwia osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie zdalny dostęp do informacji dotyczących zajmowanych lokali. Usługę dostarcza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie, zwana dalej w skrócie „Spółdzielnią”, a jeżeli jest mowa o użytkowniku – to należy rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, której przyznano dostęp do modułu „e-czynsz”.

Zasady funkcjonowania serwisu „e-czynsz”:

  1. Serwis „e-czynsz” funkcjonuje w oparciu o dostęp do sieci internetowej.
  2. Serwis „e-czynsz” jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002r. poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Rejestracja użytkownika serwisu „e-czynsz”:

Rejestracja

 

1. Rejestracja użytkownika może nastąpić wyłącznie po złożeniu osobiście przez właściciela lokalu w Dziale Członkowskim, Gospodarki Nieruchomościami i Przekształceń Własnościowych – wypełnionego w obecności pracownika Spółdzielni – formularza zgłoszeniowego, okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i pisemnej akceptacji niniejszego regulaminu.
UWAGA! Dopuszczona jest procedura uproszczona – pełna informacja w Dziale Członkowskim pod numerem telefonu 91 423 93 00 w. 322.  

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej: www.smsrodmiescie.szczecin.pl.

3. Dla jednego lokalu (indeksu) jest możliwa rejestracja tylko jednego użytkownika, zatem osoby posiadające w zasobach Spółdzielni więcej niż jeden lokal powinny wykonać aktywację dla każdego lokalu z osobna.

1

 

4. Po procesie rejestracji użytkownik serwisu „e-czynsz” otrzymuje identyfikator (indeks lokalu) oraz hasło logowania. Konto lokalu zostanie aktywowane do 7 dni roboczych od czasu jego rejestracji w siedzibie Spółdzielni.

5. Użytkownik z aktywną usługą zdalnego dostępu ma możliwość późniejszej zmiany hasła dostępu. Utrata hasła wymaga powtórnej aktywacji usługi zgodnie z postanowieniami pkt. 1-4 niniejszego paragrafu, zaś dotychczasowa aktywacja oraz dostęp do modułu wygasa automatycznie bez konieczności składania rezygnacji.

6. Spółdzielnia zobowiązana jest do usunięcia danych użytkownika serwisu „e-czynsz” z listy użytkowników i do zablokowania dostępu do konta na jego żądanie, po złożeniu osobiście przez właściciela lokalu w Dziale Członkowskim, Gospodarki Nieruchomościami i Przekształceń Własnościowych - wypełnionego w obecności pracownika Spółdzielni formularza rezygnacji. W czasach pandemii dopuszczona jest procedura uproszona – czytaj więcej. (tu będzie link do koronawirusa)

7. W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu – dostęp do konta użytkownika serwisu „e-czynsz” zostanie niezwłocznie zablokowany z jednoczesnym usunięciem jego danych z listy użytkowników.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania serwisu „e-czynsz”, jak również Spółdzielnia jako administrator serwisu „e-czynsz” może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w serwisie „e-czynsz”, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.

9. Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z regulaminem, przepisami prawa lub na szkodę Spółdzielni oraz osób trzecich.

10. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp do Usługi „e-czynsz” osobom trzecim - dotyczy to w szczególności hasła. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora użytkownika „e-czynsz” oraz hasła przez osoby trzecie oraz nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu „e-czynsz”.

11. Saldo rozliczeń czynszowych z poszczególnym lokatorem na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze przekazane przez bank na konto Spółdzielni lub nie zostały jeszcze zaksięgowane, korekt opłat czynszowych związanych np. ze zmianą ilości osób oraz zmian rozliczeń pozostałych składników dokonanych przez inne działy, zadłużeń objętych sprawami sądowymi, zadłużeń rozłożonych na raty oraz ustawowych odsetek od zadłużeń naliczanych zgodnie z przyjętą zasadą w Spółdzielni.

2

3

12. Informacje uzyskane przez użytkownika serwisu „e-czynsz” za jego pośrednictwem nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Spółdzielni i mają wyłącznie charakter poglądowy. W przypadku niejasności co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikami Spółdzielni w celu ich wyjaśnienia.

13. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność użytkowania serwisu „e-czynsz” z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od Spółdzielni jak uszkodzenia urządzeń dostępu, braku dostępu do Internetu, działania sił wyższych itp.

14. Z serwisu „e-czynsz” możliwe jest obranie takich informacji jak:
a) obroty na koncie lokalu w określonym czasie,

4

5

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej