E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
22
02.2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W SZCZECINIE PRZY UL. JÓZEFA 3, 4, 4 A WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul. Józefa 3, 4, 4a wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 701, 703 – 705.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin wykonania prac: 25 CZERWIEC 2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki:
1. przynajmniej od 3 lat prowadzą działalność w branży, której przedmiot zamówienia dotyczy,
2. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy roboty o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia i wartości powyżej 250.000,00 zł każda,
3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
4. posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia,
5. w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniają co najmniej 5 pracowników w ramach umowy o pracę,
6. siedziba lub przedstawicielstwo Wykonawcy (minimum od 12 miesięcy) znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
7. wpłacą wadium w kwocie 10.000,00 zł.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 05.03.2024 r. do godz. 9.00.
Oferty należy przygotować wg. wzoru dostępnego u Zamawiającego i złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

VI. WYŁONIENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie wybrany w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. cena – waga – 60%
2. doświadczenie - waga – 10%
3. roboty dodatkowe – waga – 15%.
4. okres gwarancji – waga – 15%.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Karolina Olbrych – inspektor nadzoru – tel. 91 423 93 00 wew. 359, fax 91 423 93 16,
- Dariusz Przychodzień – inspektor nadzoru - tel. 91 423 93 00 wew. 357, fax 91 423 93 16.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w formie elektronicznej, po wpłaceniu kwoty 25,00 zł.
Zamiar nabycia SIWZ należy zgłosić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl.

X. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania warunków zbierania ofert, a w szczególności warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny w dowolnym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny.
4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.

popr - 384-24-A - SM Śródmieście 2x6.pdf
« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej