E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
10
06.2021

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REMONT BALKONÓW NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 15, 17, 19

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 15, 17, 19.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 701, 703 – 705.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin wykonania prac: 15.12.2021 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 22.06.2021 r. do godz. 9.00.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.06.2021 r. o godz. 10.00.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
– Marek Zygmunt – tel. 91 423 93 00 wewn. 382, fax 91 423 93 16,
– Andrzej Gajewski – tel. 91 423 93 00 wewn. 330, fax 91 423 93 16.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w formie elektronicznej, po wpłaceniu kwoty 50,00 zł. Zamiar nabycia SIWZ należy zgłosić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl.

IX. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania warunków przetargu, a w szczególności warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w dowolnym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny.
4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.

X. Zmiana warunkow SIWZz dnia 18.06.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na podstawie Rozdziału XX ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuje o zmianie warunków postępowania w następujący sposób:

Dokonuje się zmian w treści wskazanych punktów rozdziałów SIWZ, które otrzymują brzmienie:

Rozdział VI SIWZ:

1. Opakowanie i oznaczenie ofert
b) Opakowanie powinno być oznaczone napisem: „Remont balkonów nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 15, 17, 19”. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 29.06.2021 r.

Rozdział IX SIWZ:

1. Ustala się termin wniesienia wadium na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 28.06.2021 r.

Rozdział XVI SIWZ:
1. W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, koperty (wewnętrzną i zewnętrzna) należy umieścić w trzeciej kopercie, która zostanie otworzona w siedzibie Zamawiającego, nie decyduje data nadania oferty. Kopertę należy oznaczyć adresem Zamawiającego oraz opatrzyć następującym oznaczeniem: „Remont balkonów nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 15, 17, 19”. „NIE OTWIERAĆ DO DNIA 29.06.2021 r.” „DOSTARCZYĆ DO SM Śródmieście”.

Rozdział XVII SIWZ
1. Termin składania ofert: 06.2021 r. do godz. 9.00 . Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.
2. Miejsce składania ofert: punkt informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin otwarcia ofert: 06.2021 r. o godz. 10.00.
Zamawiający wnosimy o sprostowanie błędu podanych warunków, w zakresie wskazanym w druku Oferty. Zamawiający wskazuje, że Oferent winien załączyć do oferty kserokopię uprawnień budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej