E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
07
12.2023

Przetarg - ul. Hoża 1

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BALUSTRAD BALKONOWYCH I REMONT PŁYT BALKONOWYCH- III ETAP 33 SZT. ELEWACJA FRONTOWA, SEGMENT C BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. HOŻEJ 1


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa balustrad balkonowych i remont płyt balkonowych- elewacja frontowa, segment C budynku mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Hożej 1”.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 701, 703 – 705.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin wykonania prac: 31.07.2024

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki:
1. prowadzą działalność w branży, której przedmiot zamówienia dotyczy,
2. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy roboty o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia i wartości powyżej 350 000,00 zł każda,
3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
4. posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia,
5. w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniają co najmniej 10 pracowników w ramach umowy o pracę,
6. siedziba lub przedstawicielstwo Wykonawcy (minimum od 12 miesięcy) znajduje się na terenie Polski
7. wpłacą wadium w kwocie 20 000,00 zł.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 9.00.
Oferty należy przygotować wg. wzoru dostępnego u Zamawiającego i złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

VI. WYŁONIENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie wybrany w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. cena – waga – 60%
2. doświadczenie - waga – 10%
3. roboty dodatkowe – waga – 15%
4. okres gwarancji – waga – 15%

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Piotr Łapiński – tel. 91 423 93 00 wewn. 382, fax 91 423 93 16, 519-018-850
- Dariusz Marzec – tel. 91 423 93 00 wewn. 330, fax 91 423 93 16, 607-519-168
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa będzie dostępna w formie elektronicznej, celem uzyskania dostępu do dokumentacji przetargowej należy zgłosić się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl.

X. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania warunków zbierania ofert, a w szczególności warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny w dowolnym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny.
4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.

Osiedle Gontyny mapa dostępu.pdf
« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej