Zmiana terminów odczytu podzielników – ul. Maja 6-17, ul. Matejki 15

25 maja 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” informuje, że I termin odczytu podzielników w budynkach jak niżej
1 maja 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 oraz Matejki 15
nie odbył się w zaplanowanych terminach z winy Firmy Thermocontrol.
W związku z powyższym odczyty w tych budynkach odbędą, się w innych terminach zgodnie z poniższym harmonogramem. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Nie dotyczy mieszkań w których odczyt w pierwszym terminie został jednak dokonany. 

Zmiana terminów EO-1 1 Maja 6-17 Matejki 15


Zawiadomienie

23 maja 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że do dnia 23 maja 2018 roku nie wpłynęły od członków Spółdzielni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które zmieniłyby porządek Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7, 8 czerwca 2018 r.

Z uwagi na powyższy fakt, porządek obrad z dnia 11.05.2018 r. ogłoszony w dniu 16 maja 2018 r. – nie uległ zmianie.

Szczecin, dnia 23 maja 2018 r.

(link)


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SM „Śródmieście” w Szczecinie

16 maja 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 3239 ust. 1 i § 3340 statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w siedzibie Spółdzielni, ul. Ofiar Oświęcimia 6, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą nr 7/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.04.2018 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie uchwały nr 113/PO/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 09.05.2018 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się: 

 1. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 07.06.2018 r. o godz. 17.00

i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1

przy ul. ul. Hoża 1; al. Woj. Polskiego 13a; Woj. Polskiego 21; Woj. Polskiego 15-17-19; Woj. Polskiego 23-25-27; Woj. Polskiego 26-28-30; Woj. Polskiego 35-37-39; Obr. Stalingradu 19; Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-32-34-36-38; Pl. Rodła 1-2; Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d; 18-18d; 21-21d; 3 Maja 2-2a-3; Śniadeckich 1-2; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5; 8-11; Grodzka 32-34; Podgórna – Garaże; Śniadeckich – Garaże; Wyszyńskiego 36–38; 40-42; al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42a-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-4-5; Łokietka 1a; 5 Lipca 40-41a; Krzywoustego 21; Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32; 1 Maja 6-7, 8-9, 10-11; 12-13, 14-15, 16-17, 18-19; 20-21, 22-23; 24-25; 26-27, 28-29; Parkowa 31-32, 33-34, 35-36, 37-38; 1 Maja-Sczanieckiej – Garaże; Focza 12-14-16; Świstacza 1-9, 1A; 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; Tarpanowa – Garaże; Boczna 3-5-7-9; Grudziądzka 22-23-24a-24b-24c; 25; Józefa 3-4-4a; Piesza 2-3; Miedziana 12-12a-13-13a-13b; 14-14a-15-15a-15b; 16-16a-17-17a-17b; J. Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b; 9a; Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; Sczanieckiej 1-2; 3-3a; 4-5-6; Parkowa 22 – Garaże; Parkowa-Dubois – Garaże.

 1. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. o godz. 17.00

i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2

przy ul. ul. Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32; Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – Garaże; Czesława 6 – Garaże; Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – Garaże; Lubomirskiego 1, 3, 5; al. Wyzwolenia 54, 68; Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b,
29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska, 10-10a; Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13-c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5, 8-8b; 18b, 20-20e; 20c; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30; Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a; Barnima 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – Garaże, lokale użytkowe; Niemierzyńska 10, 11; Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – Garaże; Romera 63–65; Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30.

 1. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.
 7. Wybory delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.
 8. Wybory do Rady Osiedla.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok wraz
  z informacją o realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz realizacji zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2016-2020 (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania Zarządu.
 10. Rozpatrzenie wniosków polustracyjnych oraz informacji o sposobie ich realizacji.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 12. Informacja Rady Osiedla na temat działalności za okres sprawozdawczy 2017/2018 r.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok wraz z informacją o realizacji uchwał
  z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia realizacji zadań remontowych w Spółdzielni w latach 2016-2020 (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 • przyjęcia wniosków polustracyjnych oraz informacji o sposobie ich realizacji,
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. Zmiana statutu – podjęcie uchwał.
 • Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie uchwał.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 03.2012 r.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów do Rady Osiedla.
 • Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 17 maja 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16 oraz w pok. nr 23 w dziale ds. organizacyjno-samorządowych.

Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 24 maja 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16 oraz w pok. nr 23 w dziale ds. organizacyjno-samorządowych.

 1. Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe: 
 • Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście albo przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I. części Walnego Zgromadzenia.

Członek, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i prawo żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
  23 maja 2018 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

 • Kandydatów do Rady Osiedla oraz na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wg wzoru do pobrania w Administracji Osiedla) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2018 r.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Osiedla oraz kandydatów na delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 czerwca 2018 r.

Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, a w dniach 31 maja oraz 2-3 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółdzielni – POGOTOWIE LOKATORSKIE (wejście od ul. Czesława 6).

 • Członek Spółdzielni zainteresowany otrzymaniem regulaminu obrad, sprawozdaniami lub projektami uchwał, winien złożyć
  w sekretariacie Spółdzielni pisemny wniosek.

Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

 Szczecin, dnia 11 maja 2018 r.

 

(link)

Projekty uchwał dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu.


Elewacja na os. Tatrzańskim

10 maja 2018 wiosny ludow 10

W ostatnich dniach zakończona została termomodernizacja budynków znajdujących się przy ul. Wiosny Ludów 9-11, ul. Wiosny Ludów 13-14 oraz ul. Wiosny Ludów 37-47. Po ociepleniu wykonano na nich nową elewację, a następnie umieszczono infografikę informującą o numerach budynków.

wiosny ludow 13 wiosny ludow 12 wiosny ludow 11 wiosny ludow 09 wiosny ludow 08 wiosny ludow 07 wiosny ludow 06 wiosny ludow 05 wiosny ludow 04 wiosny ludow 03 wiosny ludow 02 wiosny ludow 01


Harmonogram odczytu podzielników c.o. za sezon 2017/2018

9 maja 2018

Informujemy, że od dnia 15 maja 2018 rozpoczynają się w zasobach Spółdzielni odczyty podzielników kosztów c.o. za okres rozliczeniowy 2017/2018. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę THERMOCONTROL zgodnie z poniższym harmonogramem. 
W przypadku nieudostępnienia lokalu do odczytu w żadnym z wyznaczonych terminów istni
eje możliwość podania odczytu pocztą elektroniczną na adres cieplo@smsrodmiescie.szczecin.pl  lub telefonicznie do firmy THERMOCONTROL pod nr 603-466-764, telefon czynny w dni robocze w godzinach 10-14.
Odczyt tak podawany 
musi zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:

 • adres lokalu

 • nr podzielnika (czterocyfrowy nad wyświetlaczem)

 • wskazanie bieżące (cztery cyfry bez żadnych oznaczeń literowych)

 • wskazanie poprzedzone literą M

 • wskazanie poprzedzone literą C (cyfra kontrolna do weryfikacji odczytu)

 • tel. kontaktowy do osoby, która dokonywała odczytu do celu ewentualnej weryfikacji odczytu

Informacje na temat przeprowadzanych odczytów można uzyskać:

 • w Firmie THERMOCONTROL ul. Odzieżowa 12c/3 tel. 603-466-764

 • w siedzibie Spółdzielni pok nr 3 tel. 91/423-93-00 w. 340.

Uwaga:
Odczyty będą przyjmowane w terminie do 31.07.2018 r. 

Harmonogram – administracji 1

Harmonogram – administracji 2


Oferta pracy

29 kwietnia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych

Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót.
 • Weryfikacja i sporządzanie kosztorysów robót w oparciu o sytuację rynkową.
 • Nadzór oraz prowadzenie przeglądów okresowych budynków i placów zabaw.
 • Bieżące zaspokajanie potrzeb Spółdzielni w zakresie awarii, obsługi mieszkańców i lokali użytkowych.
 • Rozliczanie i odbiór robót realizowanych na rzecz Spółdzielni.
 • Rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • Wykonywanie innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem obiektami.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe kierunkowe – budownictwo lub kierunki pokrewne.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Samodzielność, dokładność, zaangażowanie.
 • Wysoka dyspozycyjność.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows oraz programu do kosztorysowania Norma PRO.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz karty sportowej.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl lub o złożenie wskazanych dokumentów osobiście
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie,
pod adresem ul. Ofiar Oświęcimia 6, pokój nr 16.

Dokumenty należy składać do dnia 20.05.2018r.

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami, przesłanych/dostarczonych dokumentów nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Dokumenty złożone bez powyższej klauzuli nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Szczecinie 71-503, ul. Ofiar Oświęcimia 6, informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Zebrane dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście” wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


Pamiętajmy o ogrodach

26 kwietnia 2018

W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania z mieszkańcami dot. zagospodarowania przydomowych ogródków.
O dalszym postępie prac w tym zakresie będzie informować na naszej stronie.

ogrodki


Długi weekend majowy

26 kwietnia 2018

Informujemy, że 30 kwietnia oraz 2 maja biura Spółdzielni oraz Administracji 1 i 2 będę czynne w godzinach urzędowania (poniedziałek 9-17, środa 7-15), natomiast 4 maja (piątek) wszystkie biura Spółdzielni oraz Administracji 1 i 2, będą nieczynne.

Wszystkich chętnych zapraszamy w poniedziałek –  7 maja od godziny 9.00.


Zapraszamy mieszkańców do udziału w konkursie

16 kwietnia 2018

Spółdzielnia  Mieszkaniowa ,,Śródmieście ”w  Szczecinie zaprasza wszystkich swoich Mieszkańców, którzy posiadają ogródki przydomowe jak również osoby, które wyrażają chęć dbania o teren przyblokowy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy ogródek lub rabatkę.

W spotkaniach organizacyjnych przy budynkach mieszkalnych, jak i w pracach projektowych będą uczestniczyć studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego legitymujący się identyfikatorem spółdzielni. (wzór)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zgodę na sfotografowanie wizerunku ogródka i podanie wyników do publicznej wiadomości, zgodę na przetwarzanie danych. (link do karty zgłoszenia). Wzór karty zgłoszenia oraz regulamin jest dostępny także w Administracjach Osiedlowych Nr 1 i 2. Zgłoszenia można składać w  Administracjach Osiedlowych  Nr 1 i 2 lub poprzez  przedstawicieli  Spółdzielni ale też drogą elektroniczną: 60_lat@smsrodmiescie.szczecin.pl w terminie do  30.04.2018 r.

Konkurs będzie trwał od kwietnia do czerwca. Przeglądu ogródków oraz oceny dokona Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora w terminie od 06-16.06.2018 r. Spośród zgłoszonych do konkursu ogródków komisja nagrodzi 3 najładniejsze  aranżacje. Kryteria oceny to: wrażenie estetyczne, pomysłowość kompozycji roślinnych, estetyka i porządek.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku w dniu 23.06.2018 r. na  Jasnych Błoniach zorganizowanego z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Śródmieście ”.

(link)

REGULAMIN KONKURSU Na najładniejszy ogródek przydomowy


29 marca 2018 wielkanoc

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz sukcesów w życiu zawodowych jak i prywatnym

życzą

Rada Nadzorcza i Zarząd SM „Śródmieście”