Nowa oferta mieszkań w dziale przetargi

14 marca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Informację dotyczące przetargów zamieszczamy w załączniku.


Nowe parkingi

26 stycznia 2017 DSC_0583

Powstają nowe parkingi przy naszych budynkach. Tym razem jest to adres: ul. Herbowa 4, oraz ul. Arkońska 1.

DSC_0580DSC_0582


Nowe oferty mieszkań w dziale przetargi

24 stycznia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Informację dotyczące przetargów zamieszczamy w załączniku.


Oferta na lokale użytkowe

22 stycznia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. (link)


22 grudnia 2016 SMS_kalendarze_kartka

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć życzenia przeżywania ich
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Natomiast Rok 2017 niech będzie czasem spokoju
oraz realizacji osobistych marzeń i planów.

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu. 


Umowa podpisana

1 grudnia 2016

30 listopada 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejSpółdzielnia Mieszkaniową „Śródmieście”, która w ramach programu Prosument dofinansowuje instalacje wykorzystującą energię słoneczną do produkcji prądu.

zd01 zd02 zd03 zd10a zd11 zd13 zd15

Zapraszamy na film.


Harmonogram odczytu wodomierzy

28 listopada 2016

Informujemy, że w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu sierpniu przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 5.01.2017 r.
Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:
– adres lokalu;
– nr wodomierza (znajduje się na tarczy wodomierza);
– instalacja wody ciepłej czy zimnej;
– odczyt wskazania z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
– datę wykonania odczytu;
– tel. kontaktowy do osoby dokonującej odczytu.

Odczyty wodomierzy w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem pracownicy Spółdzielni będą przeprowadzać w okresie 15-30 grudnia 2016 r. obecność w mieszkaniu przy takim odczycie nie jest wymagana.
Informację na temat przeprowadzanych odczytów udzielane są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 91 423 93 00 w. 335, 340.

Uwaga:
Nie ma możliwości podawania telefonicznie odczytów wodomierzy do Spółdzielni.

Harmonogram odczytu:

Administracja 1 – termin pierwszy.

Administracja 1 – termin drugi.

Administracja 2 – termin pierwszy.

Administracja 2 – termin drugi.


Fotowoltaika na Wyzwolenia 68

23 listopada 2016 foto-01

Na budynkach będących w naszych zasobach realizowana jest od kilku dni inwestycja związana z nowoczesnymi technologiami. Na specjalnych konstrukcjach układane są panele słoneczne, które pracować będą jako ogniwa fotowoltaiczne. Ich zadaniem jest uzyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Tym razem panele montowane są na budynku przy ul. Wyzwolenia 68. Zebrana energia w postaci prądu stałego przesyłana jest do falownika, który zamienia go w prąd zmienny. Dzięki temu prąd może być wysłany do sieci energetycznej i wykorzystany do zasilenia oświetlenia części wspólnych.

foto-02 foto-03 foto-04 foto-05 foto-06 foto-07

Zdjęcia z „lotu ptaka”

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

DCIM100MEDIADJI_0033.JPG


Fotowoltaika – pewna inwestycja

15 listopada 2016 energia

W maju br. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” zainicjował działania zmierzające do wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) do zasilania części wspólnych budynku.
Wstępny projekt został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Szeroko zakrojony program objął 25 budynków, tj:
– 13 budynków z Administracji Nr 1,
– 12 budynków z Administracji Nr 2.

Spis budynków objętych programem.

Opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia to efekt skorzystania z programu „PROSUMENT” umożliwiającego wykorzystanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Na realizację przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wypłaci około 2 mln. złotych, w tym około 40 proc. z tej kwoty to bezzwrotna dotacja, pozostała część to niskooprocentowana pożyczka.

 

Co to jest fotowoltaika?

ulotka_fotowoltaika__str2

Zestaw ogniw fotowoltaicznych działa w oparciu o energię słoneczną oraz o „światło dzienne”. Na mocy Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. wraz z późn. zmianami, umożliwia produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, powyższa ustawa, wprowadziła  system net-metering (bilansowanie energii elektrycznej netto) dla tzw. mikroinstalacji, czyli systemów do wytwarzania energii elektrycznej do 40 kW. W praktyce oznacza to, iż w przypadku montażu i przyłączenia przez Inwestora instalacji do sieci, lokalny  operator jest zobowiązany do  założenia na swój koszt dwukierunkowego licznika energii, co skutkuje możliwością gromadzenia wytworzonej energii po stronie operatora, w celu jej dalszego wykorzystania na potrzeby własne Inwestora.

Poniżej treść stosownego artykułu z obowiązującej nowelizacji do Ustawy o OZE z dnia 22.06.2016 r., regulująca kwestie związane z bilansowaniem energii.

Art. 4. 1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

  1. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.
  2. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym mowa w ust. 1, prosument nie uiszcza: 1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia; 2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.
  1. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.”

Fotowoltaika jest nie tylko metodą na zakup tańszego prądu. Jest źródłem energii darmowej. Każda wytworzona we własnej mikroinstalacji, ilość energii, może zostać na miejscu zużyta. Dodatkowo spadają również opłaty przesyłowe związane ze zmniejszeniem ilości kupionej, a więc i przesłanej przez operatora energii. Dobrze dobrana instalacja PV obniża koszty związane z zapotrzebowaniem na energię nawet o połowę. Dzięki temu, że wytworzona energia zostaje skonsumowana, a nie oddana do sieci, wartość każdej wytworzonej 1 kWh równa jest kwocie, której Inwestor nie musiał wydać na jej zakup od swojego operatora, powiększonej o bezpośrednio z nią powiązanej opłacie dystrybucyjnej (razem około 0,70 zł).

Realizacja inwestycji:

Program „Prosument”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej między innymi dla  spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje ponadto nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej).

Każda instalacja fotowoltaiczna otrzyma wsparcie dotacyjne  w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji, 60% kosztów kwalifikowanych  stanowi niskooprocentowana pożyczka (1%w skali roku) z 10 letnim okresem spłaty.

Mikroistalacje tj. (moduły, inwertery), spełniają wszystkie obowiązujące europejskie normy z zakresu projektowania, kontroli, badań i bezpieczeństwa. Zgodność z normami (IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2) potwierdzona jest certyfikatem niemieckiego Instytutu Badań i Certyfikacji VDE oraz TUV.

 Podstawa prawna i cele

Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: polityka energetyczna UE ma na celu wspieranie rozwoju nowych i odnawialnych form energii.

 

Ulotka dla mieszkańców s. 1

Ulotka dla mieszkańców s. 2

Spis budynków.


Dzień wolny – 31 października

26 października 2016

Informujemy, że 31 października br. (poniedziałek) wszystkie biura Spółdzielni oraz Administracji 1 i 2, będą nieczynne.
Wszystkich chętnych zapraszamy w środę –  2  listopada od godziny 7.00.