Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2017 rok

8 września 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Oferta powinna zawierać:

 1. krótka charakterystyka podmiotu badającego i ogólne informacje o oferencie,
 2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdania finansowego z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
 4. cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem pozostałych kosztów związanych z badaniem np.: przejazdy, noclegi, diety, maszynopisanie,
 5. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu/zespołu przeprowadzającego badanie),
 6. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2016 rok, w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych.

Oferty z dopiskiem „Sprawozdanie 2017” należy składać w terminie do 31 października 2017 r. w siedzibie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”, ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pod numerem telefonu 91-423-93-00 wew. 331 lub 343.

 

Informacje podstawowe
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie dotyczące przygotowania wyceny usługi badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

I. Dane podstawowe:

 1. Dane teleadresowe:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie
  Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
  NIP: 851-030-96-34
  REGON: 000771772
  tel. 091-423-93-00
  e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl
 1. Osoby do kontaktu:
  Daniel Wasylów, tel. 91-423-93-00 wew.331

II. Podstawowe dane finansowe
według stanu księgowego na dzień 31.12.2016 roku:

 • Suma bilansowa:                                                              248 433 816,13 zł
 • Wartość aktywów trwałych:                                               230 207 586,85 zł
  w tym RZAT                                                                    222 547 190,76 zł
 • Wartość kapitałów własnych:                                          224 274 095,04 zł
 • Przychody netto ze sprzedaży produktów:                           53 863 347,73 zł
 • Koszty działalności operacyjnej                                          52 596 026,98 zł
 • Wynik finansowy netto:                                                     1 965 425,05 zł
 • Przeciętne zatrudnienie (etaty):                                                 76 etatów
 • Import/eksport/WNT/WDT                                                    nie występuje

 

III. Preferowany termin zakończenia badania sprawozdania: 23.03.2018 r.

IV. Rodzaj opinii z badania za rok poprzedni: badanie obligatoryjne, opinia pozytywna bez zastrzeżeń.

V. Konieczność udziału biegłego rewidenta w celu streszczenia wyników przeprowadzonego badania z Członkami Rady Nadzorczej.

(Link 1)

(Link 2)


Windy na osiedlu Gontyny

21 sierpnia 2017 w_gontyny05

Zakończona została wymiana wind w wysokich budynkach. Inwestycja trwała ponad dwa lata, wymienione zostały 32 windy w 16 budynkach.

w_gontyny01 w_gontyny02 w_gontyny03 w_gontyny04


Nowe chodniki

17 sierpnia 2017 gontyny01

W ostatnich dniach zostały wykonane ostatnie już nowe chodniki na osiedlu Gontyny. Inwestycja trwała blisko dwa lata.

gontyny02 gontyny03 gontyny04


Dzień wolny – 14 sierpnia

11 sierpnia 2017

Informujemy, że 14 sierpnia br. (poniedziałek) wszystkie biura Spółdzielni oraz Administracji 1 i 2, będą nieczynne.

Wszystkich chętnych zapraszamy w środę –  16 sierpnia od godziny 7.00.


Odczyty wodomierzy i ciepłomierzy

2 sierpnia 2017

Informujemy, że w dniach od 16 sierpnia do 28 sierpnia 2017 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu kwietniu 2017 r. przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 08.09.2017 r.

Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:

–  adres lokalu;
–  nr wodomierza (znajduje się na tarczy wodomierza);
–  instalacja wody ciepłej czy zimnej;
–  odczyt wskazania z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
–  datę wykonania odczytu;
–  tel. kontaktowy do osoby dokonującej odczytu.

Odczyty wodomierzy w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem pracownicy Spółdzielni będą przeprowadzać w okresie 21-31 sierpnia 2017 r. obecność w mieszkaniu przy takim odczycie nie jest wymagana.

Informację na temat przeprowadzanych odczytów udzielane są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 91 423 93 00 w. 335, 340.

Uwaga: Nie ma możliwości podawania telefonicznie odczytów wodomierzy do Spółdzielni.

Harmonogram odczytu:

Administracja 1 – termin pierwszy.

Administracja 1 – termin drugi.

Administracja 2 – termin pierwszy.

Administracja 2 – termin drugi.

——————————————————————————

Informujemy, że w dniach 22 oraz 28 sierpnia zostaną wykonane odczyty ciepłomierzy mieszkaniowych dla budynków:

– Czesława 7A-C

– Odzieżowa 12B-D

– Unisałwy13B

Mieszkańcy, u których ostatni odczyt został wykonany z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres : cieplo@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 30.09.2017 r. Godziny odczytu znaleźć można w poniższym harmonogramie:

Termin pierwszy.

Termin drugi.

 


Zaproszenie do złożenia oferty

12 lipca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania współfinansowanego z PIOŚ 2014-2020 związanego ze wspieraniem efektywności energetycznym w sektorze mieszkaniowym dla nieruchomości położonych przy ul.: Śniadeckich 1-2, Czackiego 1,  Wąska 9-9c w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Oczekiwany termin wykonania prac: do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielają:

Kierownik Dz. Ekspl.-Tech. p. Tomasz Wojciechowski tel. 91 423 93 00 wew. 329 lub 501 780 650.

Inspektor ds. budowlanych p . Władysław Majewski 91 423 93 00 wew. 359 lub 501 780 644.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę w wartości netto i brutto,
 2. Oświadczenie o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponowaniu potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Do ofert należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. Zaświadczenie o numerze REGON,
 3. Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 4. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zastrzeżenie: docelowe rozwiązania sporządzonych projektów technicznych dla poszczególnych działań powinny być zgodne i umożliwić uzyskanie wskaźników ekonomicznych i ekologicznych wskazanych w posiadanych przez Zamawiającego audytach energetycznych.

Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 16 do dnia 17 lipca 2017 r. – wraz z wydrukowanym i wypełnionym dokumentem (link)


Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”

8 czerwca 2017 zd03

W dniach 8-9 czerwca br., w dwóch częściach, w siedzibie Administracji Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, od godz. 17 (każdego dnia) odbywa się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy.

zd05zd04zd02zd01


Parking dla naszych mieszkańców

21 maja 2017 wl02

Kilka dni temu zakończyliśmy budowę parkingu dla samochodów za budynkiem przy ulicy Wiosny Ludów 3. Parking jest zamknięty i dostępny do użytkowania wyłącznie przez naszych mieszkańców.

wl01 wl03 wl04 wl05


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SM „Śródmieście” w Szczecinie

16 maja 2017

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 3239 ust. 1 i § 3340 statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w siedzibie Spółdzielni, ul. Ofiar Oświęcimia 6, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą nr 15/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.04.2017 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części
i zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie uchwały nr 127/PO/2017 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się:

 

 1. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. o godz. 17.00

i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1

przy ul. ul. al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42a-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-4-5; Łokietka 1a; 5 Lipca 40-41a; Krzywoustego 21; Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d; 18-18d; 21-21d; 3 Maja 2-2a-3; Śniadeckich 1-2; Śniadeckich – Garaże; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5; 8-11; Grodzka 32-34; Podgórna – Garaże; Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-32-34-36-38; Pl. Rodła 1-2; Wyszyńskiego 36–38;
40-42; Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32; 1 Maja 6-7, 8-9, 10-11; 12-13, 14-15, 16-17,
18-19; 20-21, 22-23; 24-25; 26-27, 28-29; Parkowa 31-32, 33-34, 35-36, 37-38; 1 Maja-Sczanieckiej – Garaże; Hoża 1; Focza 12-14-16; Świstacza 1-9, 1A; 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; Tarpanowa – Garaże; Miedziana 12-12a-13-13a-13b; 14-14a-15-15a-15b; 16-16a-17-17a-17b; J. Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b; 9a; Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; Sczanieckiej 1-2; 3-3a; 4-5-6; Parkowa 22 – Garaże; Parkowa-Dubois – Garaże; Boczna 3-5-7-9; Grudziądzka 22-23-24a-24b-24c; 25; Józefa 3-4-4a; Piesza 2-3; Woj. Polskiego 13a; Woj. Polskiego 21; Woj. Polskiego 15-17-19;
Woj. Polskiego 23-25-27; Woj. Polskiego 26-28-30; Woj. Polskiego 35-37-39; Obr. Stalingradu 19.

 

 1. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 09.06.2017 r. o godz. 17.00

i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2

przy ul. ul. Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a; Barnima 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – Garaże, lokale użytkowe; Niemierzyńska 10, 11; Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b, 29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska, 10-10a; Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30; Monte Cassino 13, 13a-c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5, 8-8b; 18b, 20-20e; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32;
Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – Garaże; Czesława 6 – Garaże; Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – Garaże; Lubomirskiego 1, 3, 5; Wyzwolenia 54, 68; Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – Garaże; Romera 63–65; Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30.

Członkowie oczekujący w Spółdzielni na ustanowienie prawa do lokalu zostali zaliczeni do części II. Walnego Zgromadzenia i biorą udział w zebraniu w dniu 09.06.2017 r. o godz. 17.00.

 

 1. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.

 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności
  podejmowania uchwał.
 • Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 48/2016 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie pozbawienia
  członkostwa w Spółdzielni; podjęcie uchwały w sprawie.
 • Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 42/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie pozbawienia
  członkostwa w Spółdzielni; podjęcie uchwały w sprawie.
 • Wybory delegata i zastępcy delegata na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 • Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 • Wybory uzupełniające do Rady Osiedla nr 2.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz
  z informacją o sposobie realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz kierunków działania i możliwości realizacji
  zadań Spółdzielni w latach 2016-2020 (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania
  Zarządu.
 • Rozpatrzenie informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2016/2017 r.
 • Informacja Rady Osiedla na temat działalności za okres sprawozdawczy 2016/2017.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z ostatniego
  Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia kierunków działania i możliwości realizacji zadań Spółdzielni w latach 2016-2020
  (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
 • przyjęcia informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych,
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2016/2017 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów delegatów i zastępców delegatów na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyboru członka Rady Osiedla nr 2.
 • Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające
z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 18 maja 2017 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16 oraz
w pok. nr 23 w dziale ds. organizacyjno-samorządowych.

Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni
na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 25 maja 2017 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16 oraz w pok. nr 23 w dziale ds. organizacyjno-samorządowych.

 

 1. Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe:
 • Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I. części Walnego Zgromadzenia.

Członek, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i prawo żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
  24 maja 2017 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

 • Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, Rady Osiedla nr 2 oraz na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wg wzoru do pobrania w Administracji Osiedla) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2017 r.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, Rady Osiedla oraz kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2017 r.

Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, a w dniach 3-4 czerwca 2017 r.
w siedzibie Spółdzielni – POGOTOWIE LOKATORSKIE (wejście od ul. Czesława 6).

 • Członek Spółdzielni zainteresowany otrzymaniem regulaminu obrad, sprawozdaniami lub projektami uchwał, winien złożyć
  w sekretariacie Spółdzielni pisemny wniosek.

Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

 

 

Szczecin, dnia 10 maja 2017 r.

(link)